Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu

WERSJA STRONYKONTRASTOWA MONO
 1. Dane kontaktowe

  Adres:
  ​95-100 ZGIERZ, UL. DŁUGA 56

  Numer telefonu / FAX:
  ​42 716-42-13, 693-003-064, fax 42 716-65-90

  Godziny pracy Ośrodka:
  od poniedziałku do piątku: 8:00 - 16:00

  Świadczenia rodzinne:
  wtorki: 8:00 - 17:30
  pozostałe dni: 8:00 - 15:30

  Przyjęcia interesantów:

  Dyrektor:
  wtorki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Pracy Socjalnej:
  wtorki, piątki, godz. 10:00 - 12:00

  Kierownik Działu Świadczeń:
  wtorki, godz. 10:00 - 14:00

 2. Aktualności

 3. Zamówienia publiczne

  Dokument z dnia: 2019-04-25
  Data zakończenia: 2019-05-06
  Status zamówienia: Aktywne
  Dokument z dnia: 2019-04-17
  Data zakończenia: 2019-04-10
  Status zamówienia: Zakończone
 4. Okres zasiłkowy 2018/19

  Okres zasiłkowy 2018/2019

  Przypominamy o nowym okresie zasiłkowym, który rozpoczyna się dla funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych w październiku, dla świadczeń rodzinnych w listopadzie

  Wypełnione i kompletne wnioski przyjmowane będą od 1 sierpnia 2018r.

  Więcej informacji: Dane kontaktowe

WydrukujWydrukuj

ZESPÓŁ DS. POMOCY RODZINIE


Zespół ds. Pomocy Rodzinie od 2010 roku swoim działaniem obejmuje rodziny dysfunkcyjne, w których dzieci zagrożone są umieszczeniem w placówkach opiekuńczych lub już zostały w nich umieszczone, rodziny w których występuje przemoc domowa. Zadaniem Zespołu jest także praca z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz koordynacja pracy grup roboczych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Pomoc nakierowana jest na:

 • udzielanie wsparcia emocjonalnego, psychicznego i pedagogicznego,

 • wzmocnienie działań profilaktycznych, mających na celu pozostawienie dzieci w ich naturalnych rodzinach poprzez:

  1. Motywowanie uzależnionych członków rodziny do podejmowania leczenia odwykowego
  w Dziennym Oddziale Leczenia Uzależnień, stowarzyszeniach i grupach AA,

  2. Kierowanie osób i członków rodzin do Punktu Konsultacyjnego dla osób i rodzin osób uzależnionych od narkotyków i „dopalaczy”,

  3. Kierowanie uzależnionych członków rodziny do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

  4. Kierowanie uzależnionych członków rodziny na grupy edukacyjno-motywacyjne w Dziennym Oddziale Leczenia Uzależnień,

  5. Współpracę i jej rozwój z pracownikami instytucji tj. szkoły, policji, służby zdrowia, sądów, które mają kontakt z dzieckiem i jego rodziną i wspomagają działania w celu poprawy jej sytuacji,

  6. Kierowanie członków rodziny do specjalistów tj. psychologa, pedagoga, prawnika i terapeuty.

 • Działania edukacyjne – motywowanie członków rodziny do większej aktywności w:

1. Poprawie własnego wizerunku,

2. Poprawie higieny osobistej i pomieszczeń zajmowanych przez rodzinę,

3. Poszukiwaniu zatrudnienia, udział w szkoleniach umożliwiających nabycie lub zmianę kwalifikacji zawodowych,

4. Kontaktach z pracownikami zatrudnionymi w instytucjach działających na rzecz poprawy relacji w rodzinie,

5. Radzeniu sobie w rozwiązywaniu problemów rodziny i własnych,

6. Zwiększeniu odpowiedzialności za podejmowane decyzje,

7. Planowaniu wydatków rodziny i gospodarowania posiadanymi zasobami.

 • Działania profilaktyczne i informacyjne na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

1. Opracowanie informacji dotyczących instytucji i organizacji świadczących pomoc ofiarom przemocy i ich rodzinom,

2. Rozpowszechnianie ulotek i plakatów,

Współpraca z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną pozwoliła na uruchomienie dwóch edycji „Szkoły dla rodziców”. Ukończenie „Szkoły dla rodziców” przyczyniło się do zwiększenia wiedzy i umiejętności wychowawczych i do odzyskania w dwóch przypadkach dzieci, które były umieszczone w pieczy zastępczej.

Zespół pozyskuje odzież, obuwie, zabawki i przybory szkolne, a następnie przekazuje je najbardziej potrzebującym rodzinom. Zespół przygotowuje i realizuje również projekty socjalne.